Behandlingen börjar med att vi planerar utskrivningen

De ungdomar som kommer till Insikten har rätt att förvänta sig konkret hjälp på vägen mot ett bättre liv. De insatser vi gör ska vara viktiga steg på den vägen. Därför lägger vi redan i den första kontakten med en placerande socialtjänst fokus på att förtydliga vårt uppdrag och på att tydliggöra bilden av vad som ska hända när uppdraget avslutas. Vi sammanfattar uppdragsbeskrivningen i en utskrivningsplan. Vi vet av erfarenhet att ett tydligt och avgränsat uppdrag leder till en bättre vård och behandling som ger ungdomen bästa möjliga förutsättningar inför nästa steg i livet.

Vi har fokus på fyra grundläggande frågor. Hur lång tid är placeringen tänkt att pågå? Vilka mål ska ha uppnåtts inför utskrivningen? Vart ska ungdomen gå vidare efter utskrivningen? Hur ska utskrivningen förberedas?

Utskrivningsplanen blir rättesnöret i vårt arbete och ett verkningsfullt avstämningsdokument internt, i samtal med ungdomen och i samverkan med socialtjänsten. Nedan beskriver vi steg för steg hur vår process ser ut.

Läs mer om ungdom med vårdplan

På socialtjänsten har en ungdoms situation utretts enligt BBIC och beslut fattas om att söka plats på ett HVB. Situationen kan ha uppstått akut lika gärna som vara ett resultat av att tidigare insatser inte varit tillräckliga. Nu inleds sökandet efter ett lämpligt HVB som på bästa sätt kan ge ungdomen den vård som ska föra framåt.

Läs mer om förfrågan och lämplighetsbedömning

När Insikten får en förfrågan inleds arbetet med lämplighetsbedömning och matchning. Tack vare våra små enheter kan vi ofta hitta ett alternativ som passar.

Vi kan också finna lösningar för ett bra och snabbt mottagande i en hastigt uppkommen situation där kunskapen om ungdomen och dennes behov ännu inte är komplett.

Redan här inleder vi arbetet med utskrivningsplanen och vårt mål är alltid att den i största möjliga mån ska vara klar inför en placering.

Läs mer om inskrivning

Under den första tiden hos oss säkerställer vi ungdomens omedelbara behov vad gäller att välkomna honom till boendet, se till skolgång och eventuell praktik, hitta fritidssysselsättning, säkerställa att eventuella behov vad gäller hälsa och tandvård hanteras samt att se till att en kontaktperson utses.

Vi kompletterar tidigare kunskap med en utvidgad bedömning och upprättar en genomförandeplan med uppdragets mål i sikte. Grunden är lagd för ett strukturerat behandlingsarbete.

Läs mer om behandling

Genom att bryta ner genomförandeplanen i månadsvisa planeringar med tydliga delmål får behandlingspersonalen ett tydligt stöd för sitt arbete. Ungdomen får också en tydlighet som ger utrymme för en meningsfull delaktighet.

I slutet av månaden gör vi en avstämning med fokus på de insatser vi gjort, de resultat som uppnåtts, en analys av det som hänt och en ny plan för nästa månad. Alla berörda ges en inblick i hur arbetet framskrider.

Utskrivningsplanen blir en återkommande avstämningspunkt för att tidigt identifiera hinder och vidta åtgärder för att planen ska hållas.

Läs mer om utskrivning

När tiden närmar sig en utskrivning fokuserar vi på att säkerställa att uppnådda behandlingsresultat tas tillvara.

En planerad utskrivning innebär att det blir möjlighet att säkerställa en god överlämning, att förbereda för ett eventuellt skolbyte, att se till att nya fritidsintressen tas tillvara att pågående hälso- och sjukvårdsinsatser kan fortsätta utan avbrott och framför allt att ungdomen kan förberedas för den förändring som står för dörren.

Utskrivningsbeslutet innebär slutet på vår insats, men början på resten av ungdomens liv.

Läs mer om ungdom med behandlingsresultat

En ungdom som lämnar Insikten ska ha en ökad förmåga till samspel med sig i bagaget. Oavsett vilken problematik som låg bakom placeringen så ska ungdomen bättre kunna hantera starka affekter, möten med nya människor, obekanta situationer liksom livet i vardagen.