Vår lärande organisation tar tillvara hela vår kompetens

Vi har byggt rutiner för att ta tillvara goda exempel och lära oss av motgångar. På behandlingskonferenserna går vi igenom viktiga händelser. När det finns nya lärdomar dokumenterar vi dessa för att bygga vår erfarenhetsbank. Även i handledningen finns moment där vi säkerställer att viktiga erfarenheter inte går förlorade.

I verksamheten har vi flera strukturerade processer där vi samlar vår kompetens för att den på bästa sätt ska kunna bidra till behandlingsprocesserna. Nedan beskriver vi tre väsentliga inslag som har den funktionen – den utvidgade bedömningen, nätverkskartläggningen och det förebyggande arbetet vid risk för sammanbrott.

Behandlingspersonalen

Vår behandlingspersonal har lång erfarenhet av att möta målgruppen. Vi har satsat kontinuerligt på utbildning, inte minst genom det vi kallar Insikten Academy, för att personalen ska ha en gemensam kunskapsbas att stå på.

Vår handledning har fokus på att utveckla personalen förmåga att bemöta de ungdomarna som kommer till Insikten samt på att stödja personalen i att hålla fokus på behandlingsprocessen och dess mål. Hilmar Hilmarsson är en erfaren handledare med stor kunskap inom coachning, empatisk bemötande och hjälpande samtal.

Läs mer om specialisterna

Från den inledande utvidgade bedömningen till situationer där behandlingsarbetet möter hinder till situationer där risken för ett sammanbrott är påtaglig engagerar Insikten olika specialister för att vi ska kunna ge ungdomarna bästa möjliga stöd. Behandlingspersonalen känner en trygghet och i det stöd och de bedömningar och analyser de får av specialisterna. I många fall blir specialisterna delaktiga och förändrar själva behandlingen bland annat genom att se över och följa upp eventuella mediciner och inleda eller förändra en samtalsterapi.

I Insiktens nätverk av specialister finns psykiater, psykolog, psykoterapeut, familjeterapeut, alkohol- och drogterapeut, specialpedagog och arbetsterapeut.

Läs mer om den utvidgade bedömningen

Tidigt efter inskrivningen träffar våra ungdomar psykolog, specialpedagog och läkare för att skapa en utvidgad bild av ungdomens problematik. Vid behov kan även andra specialister kopplas in. Syftet med bedömningen är att skapa bästa möjliga underlag för genomförandeplanen och behandlingsarbetet.

Bedömningen förankras i verksamheten genom att den diskuteras i möte med föreståndare och kontaktperson för att ge en så allsidig bild som möjligt.

Läs mer om nätverksarbetet

Familjeterapeut

Kartläggning

Ta tillvara goda relationer, stärka skadade relationer samt hantera destruktiva relationer

Läs mer om förebyggandet av sammanbrott

Vi agerar aktivt för att förebygga sammanbrott och därmed undvika att en pågående behandling avbryts och att ungdomen hamnar i ytterligare ett misslyckande. Det gör vi på tre sätt: 

Vi bemöter ungdomarna utifrån en förståelse för deras känslor och tankar. Om vi vet om en händelse som kan orsaka starka känslor hos en ungdom gör vi en genomtänkt planering för den. När vi  ser sammanbrottsrisk vidtar vi åtgärder. 

Ett beteende som kan leda till ett sammanbrott lyfts omedelbart upp inom verksamheten. Berörd behandlingspersonal och relevant specialistkompetens möts i en extra behandlingskonferens. Det beteende som vi ser har en orsak som vi försöker förstå. Med en ökad förståelse har vi möjlighet att vidta åtgärder som tar sikte på orsaken. Det är genom att göra någonting annat än det vi gjort tidigare som vi motverkar ett sammanbrott.