boendemiljön

Vi skapar boendemiljön för att träna förmågan till samspel boendemiljö

Varje dag står ungdomarna som kommer till oss inför situationer som är utmanande att hantera och som väcker känslor. boendemiljö

Kärnan i vårt behandlingsarbete är identifiera dessa situationer för att i ett genomtänkt förlopp skapa tillfällen där den enskilde får möjlighet att träna sina förmågor. Vi har med oss kunskapen om ungdomen från den expanderade bedömning som görs i samband med inskrivningen och från de observationer som görs under placeringen. Vi lägger stor vikt vid att utmaningarna ska vara avvägda, att sannolikheten att lyckas ska vara stor samt att ungdomen själv är delaktig i valet av vad som ska tränas. boendemiljö

På Insikten vill vi inte bara att ungdomen ska klara sig på boendet, utan förmågorna ska tränas och utvecklas i de olika miljöer som alla normalt möter.

Läs mer om boendet

I våra små boenden tränar vi våra ungdomar, var och en utifrån sina förutsättningar, i det vardagliga som att sköta sin hygien, bädda sängen, tvätta eller duka och duka av. Förutom förmågan att praktiskt utföra dessa uppgifter skapar detta tillfällen till att arbeta med motivation och olust, känslor och konflikter samt framgång och motgång. Vi ser till att ungdomarna alltid ges tillfälle till aktivitet som att gå och bada, gå på bio, spela spel där vi utgår från ungdomarnas egen vilja men också ser till hur varje situation kan vara ett tillfälle för ungdomen att utveckla sina förmågor. Det kan handla om tålamod, förmågan att följa regler, att vinna och förlora eller att umgås och samspela med andra.

Läs mer om skolan

Vi har utvecklade samarbeten med Ösby gymnasium, Kungsängsgymnasiet och resursskolan Samsaskolan. Tack vare dessa samarbeten får vi en snabb uppstart i en lämplig skola där vi har stora möjligheter till anpassad skolgång och vid behov även hemundervisning. Vi samarbetar med skolornas elevhälsoteam och våra kontaktpersoner säkerställer att skolan har så god kunskap om våra ungdomar och deras behov som möjligt. Genom täta avstämningar följer vi upp ungdomen för att skolarbetet ska fungera. Det innebär att ungdomarna kommer till en skola som ser och förstår dem och som kan se till att de både utmanas och ges möjlighet att lyckas.

Läs mer om fritiden

Vi motiverar våra ungdomar till att hitta fritidssysselsättningar som de kan fortsätta med när de lämnat Insikten. Vi ser stora fördelar i att aktiviteten sker i organiserad form där medlemskapet i en klubb eller tillhörigheten i ett lag ska ge mening. Att göra aktiviteter tillsammans med andra innebär ofta utmaningar för våra ungdomar som det finns stora vinster i att övervinna. Vi uppmuntrar till att välja aktiviteter som innebär fysisk ansträngning eftersom det har stora positiva effekter på det psykiska måendet.

Läs mer om praktiken

Tack vare Insiktens samarbete med lokala företag och organisationer har vi kunnat göra ett urval av de praktikplatser som erbjuds. Vi informerar om och kan ge kortare utbildning i bemötande av våra ungdomar. Vi ser till att ungdomarna får meningsfulla och anpassade uppgifter utifrån sin ork och sina förutsättningar samt att de får en klok handledning på plats. Ungdomens kontaktperson för en löpande dialog med handledaren om utvecklingen och diskuterar med denne och ungdomen hur praktiken ska läggas upp och hur ungdomen genom praktiken ska tränas i att egen takt öka sina förmågor.

Läs mer om samhället

Vi tar med oss ungdomarna ut i samhället där de får tränas i att hantera vardagliga situationer. Vi vet hur svårt det kan vara att ta bussen, fråga om vägen eller be om hjälp i en affär. Sällan blir förmågan till samspel så viktig som när ungdomarna är utanför sina normala referenspunkter. Vi förstår och bryr oss genuint om de svårigheter som ungdomarna upplever. Varje ungdom har sina unika utmaningar och det är vår uppgift att identifiera dem och ge det stöd behövs för att övervinna dem.